1680360881_note
należy wejść na sronehttps://www.sportbonus.pl/…/stowarzyszenie_sportowe_karat…/2. i oddać głos na nasze Stowarzyszenie.
pkt II. regulaminu WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY PRZEPROWADZANIA AKCJI
1.Uczestnikiem Akcji mogą bycś:
a. Kluby Sportowe prowadzące działalnosścś gospodarczą, w tym roś wniezż Stowarzyszenia
prowadzące działalnosścś sportową;
b. Sekcje działające w ramach klubu Sportowego, o ktoś rym mowa w pkt II.1.a;
c. Druzżyny lub grupy prowadzące zajęcia sportowe lub biorące udział w rozgrywkach (nie
posiadające własnego numeru NIP). Udział tych podmiotoś w będzie wymagał kazżdorazowej
indywidualnej zgody Organizatora.
2. Udział w Akcji następuje poprzez zgłoszenie się Uczestnika do Organizatora jedynie w formie
elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.sportbonus.pl. Prawidłowe
zgłoszenie Uczestnika następuje poprzez podanie następujących danych: Nazwa klubu, nazwa sekcji, imię i
nazwisko zgłaszającego (trenera), adres (ulica i numer porządkowy, kod pocztowy, miasto), ilosścś dzieci w
druzżynie, adres e-mail, numer telefonu.
3. Osoba dokonująca zgłoszenia Uczestnika jest zobowiązana do wyrazżenia zgody na udział w Akcji i
otrzymywanie informacji o jej przebiegu, w tym drogą elektroniczną i telefoniczną.
4. Dokonanie zgłoszenia do Akcji spowoduje dokonanie przez Uczestnika rejestracji w Programie
Sportbonus (dalej: „Program”).
5. SŚrodki zgromadzone na koncie Uczestnika, w związku z jego udziałem w Programie Sportbonus, będą
Uczestnikowi wypłacane do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni po zakonś czeniu kwartału na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnikiem będzie podmiot nieformalny,
woś wczas otrzyma taki Uczestnik sprzęt sportowy odpowiadający swoją wartosścią sśrodkom
zgromadzonym na koncie Uczestnika na skutek uczestnictwa w Programie, pomniejszony o nalezżny
podatek dochodowy oraz podatek VAT. W przypadku rezygnacji z Programu, Uczestnik będzie
zobowiązany skierowacś pisemną informację na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w pkt. I.1.
7. Dla Uczestnika, ktoś ry dokonał zgłoszenia w sposoś b opisany w pkt II.2 zostanie utworzona indywidualna
strona internetowa pod domeną: www.sportbonus.pl, na ktoś rej widoczna będzie informacja o ilosści
punktoś w osiągniętych w Akcji, a takzże na ktoś rej będzie utworzony panel umozżliwiający oddanie głosu na
Uczestnika. Strona zostanie utworzona do 14 dni po zarejestrowaniu się.
8. Akcja polega na naliczaniu na rzecz Uczestnika punktoś w na dedykowanej Uczestnikowi Akcji stronie
internetowej przyznawanych za aktywnosści podejmowane przez jego sympatykoś w.
9. Punkty przyznawane są za następujące aktywnosści:
a. zagłosowanie na Uczestnika przez jego sympatyka poprzez podanie imienia oraz adresu
mailowego na stronie: www.sportbonus.pl, bądzś na stronie dedykowanej Uczestnikowi – 1
pkt;
b. oddanie głosu na Uczestnika przez osobę zaproszoną przez sympatyka – 1 pkt;
c. kazżdy zakup dokonany w sklepie internetowym www.sportbonus.pl u Partneroś w Sportbonus –
1 pkt;
d. podanie numeru karty płatniczej przez sympatyka Uczestnika – 3 pkt;
e. zgłoszenie podmiotu, ktoś ry zawrze umowę, na mocy ktoś rej stanie się Partnerem Sportbonus – 3
pkt.
f. pobranie aplikacji i zalogowanie się aplikacji personalizowanej przez Klub – 3 pkt.
10. Głosowanie na wybranego Uczestnika następuje poprzez podanie imienia oraz maila.
11. Głosy oddane w sposoś b opisany w pkt II.5 mogą bycś weryfikowane przez Organizatora. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowosści przy oddawaniu głosoś w (głosy fałszywe lub podejmowanie podejrzanych
aktywnosści) Organizator mozże takie głosy odjącś z puli głosoś w oddanych na Uczestnika. Głosy mogą bycś
roś wniezż dodawane w przypadku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
12. Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązkoś w z nimi związanych, w tym takzże prawa do zżądania
wygrania nagrody, nie mozżna przenosicś na inne osoby.
13. Żasady uczestnictwa konsumentoś w w Programie Sportbonus okresślone zostały w Regulaminie
Uzżytkownikoś w Programu Sportbonus, natomiast zasady korzystania ze sklepu internetowego Sportbonus
okresśla Regulamin Sklepu Internetowego Sportbonus dostępne na stronie internetowej
www.sportbonus.pl.

 Zdobywaj punkty!
Zwiększaj swoje szanse! Każdy punkt przybliża Cię do wygranej.
+1PUNKT Głos oddany przez sympatyka.
+1PUNKT Każdy zakup dokonany u Partnerów Sportbonus.
pkt IV.regulaminu  NAGRODY W AKCJI
1. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w niniejszej Akcji są:
a. dla 3 (słownie: trzech) Uczestnikoś w, ktoś rzy otrzymają największą ilosścś głosoś w nagrodę stanowi
spotkanie z reprezentantami Polski podczas składania przez nich sślubowania przez Żimowymi
Igrzyskami Olimpijskimi w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora;
b. 3 (słownie trzy) zimowiska dla 15 (słownie: piętnastu) osoś b oraz 2 (słownie: dwoś ch)
opiekunoś w w hotelu w Pruszkowie bądzś SŚwiebodzinie ufundowane przez Sponsora Akcji. Koszt
noclegoś w, wyzżywienia, rezerwacji sal szkoleniowych ponosi Organizator. Organizator wskazże
lokalizację, w ktoś rej będzie miało miejsce zimowisko dla laureata Akcji. Termin zimowiska
zostanie wspoś lnie ustalony przez Organizatora i laureata;
c. 5 (słownie: pięcś) spotkanś bądzś treningoś w z ambasadorami Akcji, ktoś rych lista jest dostępna na
stronie internetowej: www.sportbonus.pl;
d. 5 (słownie: pięcś) voucheroś w o wartosści 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc i 00/100) złotych na
zakup sprzętu sportowego;
e. kazżdy Uczestnik, ktoś ry zgłosi się do Akcji i otrzyma co najmniej 30 (słownie: trzydziesści) głosoś w
dostanie licencję roczną na korzystanie z aplikacji mobilnej Sportbonus, ktoś ra będzie zarządzana
przez ten okres przez trenera. W sytuacji spadku ilosści głosoś w ponizżej 30 (słownie: trzydziestu)
Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania licencji i dostępu do aplikacji;
f. inne nagrody, ktoś re zostaną okresślone przez Organizatora.
2. Termin oraz lista osoś b biorących udział w zimowiskach, o ktoś rej mowa w pkt IV.1.b zostanie ustalona
wspoś lnie z Organizatorem.
3. Po upływie roku od dnia udostępnienia Uczestnikowi aplikacji mobilnej Sportbonus, o ktoś rej mowa w
pkt IV.1.e, strony okresślą zasady dalszego korzystania z aplikacji. W okresie 3 (słownie: trzech) miesięcy
poprzedzających upływ rocznego okresu Organizator poinformuje Uczestnika o koniecznosści ustalenia
dalszych zasad korzystania z aplikacji mobilnej Sportbonus.
4. Co tydzienś będzie przyznawana jedna z nagroś d o ktoś rej mowa pkt.1b,c,d dla najbardziej aktywnego
Uczestnika, kryterium aktywnosści będą ilosści zdobytych punktoś w w poszczegoś lnych kryteria. Kryteriami
mogą bycś warunki przyznawania punktoś w.
5. Nagrody w Akcji nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczegoś lnosści ekwiwalent
pienięzżny.

Cytat dnia

Nie jest trudno pokonać w walce byka. Nawet 800 kilogramowego. Istnieje jednak pewien warunek – nie można się go bać.
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: