663793692_note
POLISH OPEN WKB 8th GC 2018
Regulamin
1. Organizator
Leżajski Klub Kyokushin Karate, ul. Kwiatowa 15, 37-300 Leżajsk
2. Współorganizatorzy
Urząd Miejski w Leżajsku
3. Patronat Honorowy
Ambasada Japonii, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego
4. Termin i miejsce
Sobota 29 września 2018r. - Hala ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku ul. M. C. Skłodowskiej 6
5. Uczestnictwo
Do wzięcia udziału w turnieju zapraszamy wszystkie kluby bez względu na reprezentowaną organiz ację kyokushin.
Organizator nie wprowadza limitu stopni. Wskazany staż treningowy min. 2 lata.
Turniej będzie rozegrany we wszystkich kategoriach wiekowych wg światowych przepisów Karate Kyokushin.
Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
Aktualne badania od lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania karate. Brak takich
badań uniemożliwia wystąpienie w zawodach w szczególności w konkurencji semi kontakt osób
niepełnoletnich.
POLISH OPEN WKB 8
th GC 2018
- 2 -
Dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia).
Czyste białe gi.
Posiadanie kompletu obowiązkowych ochraniaczy osobistych obowiązkowych dla danej kategorii.
Obowiązkowe ochraniacze na kolana we wszystkich kategoriach semi kontakt. Ochraniacze te będzie
można nabyć przed zawodami w cenie 40 zł.
Osoby niepełnoletnie - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju wg
załączonego wzoru. Brak takiej zgody w przypadku zawodników startujących w konkurencji SEMI KONTAKT
powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju.
Kierownik ekipy powinien zgłosić sędziów, którzy posiadają kompletny strój sędziowski. Turniej zostanie
rozegrany na dwóch lub trzech matach, stąd mile widziane dodatkowe osoby zdolne do sędziowania.
6. Konkurencje
- kumite semi kontakt dla osób w wieku poniżej 18 lat
- kumite senior i oldboy
- kata min 6 kyu, z podziałem na mężczyzn i kobiet, ale bez podziału na wiek
KATEGORIE KUMITE
O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia!
Mężczyźni:
- juniorzy / rocznik 2002- 2001 i rocznik 2000
(nie ukończone w dniu zawodów 18 lat) do 65 kg, do 70 kg, do 75 kg, pow. 75 kg
- juniorzy młodsi / rocznik 2004-03 do 50 kg, do 60 kg, do 70 kg, pow. 70 kg
- młodzicy / rocznik 2006-05 do 35 kg, do 40 kg, do 50 kg, pow. 50 kg
- kadeci / rocznik 2008-07 do 30 kg, do 35 kg, do 45 kg, pow. 45 kg
- kadeci młodsi / rocznik 2010-2009 do 25 kg, do 30 kg, do 40 kg, pow. 40 kg
- dzieci (chłopcy) / rocznik 2012 i 2011 do 25 kg, do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg
Kobiety:
juniorki / rocznik 2002- 2001 i rocznik 2000
- (nie ukończone w dniu zawodów 18 lat) do 55 kg, do 60 kg, pow. 60 kg
- juniorki młodsze / rocznik 2004-03 do 50 kg, do 55 kg, pow. 55 kg
- młodziczki / rocznik 2006-05 do 40 kg, do 50 kg, pow. 50 kg
- kadetki / rocznik 2008-07 do 30 kg, do 40 kg, pow. 40 kg
- kadetki młodsze / rocznik 2010-2009 do 25 kg, do 35 kg, pow. 35 kg
- dzieci (dziewczęta) / rocznik 2012 i 2011 do 25 kg, do 35 kg, pow. 35kg
ZASADY ROZGRYWANIA KUMITE SEMI KONTAKT– DZIECI, KADETÓW, MŁODZIKÓW, JUNIORÓW
Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Walki we wszystkich w kat egoriach odbywać się
będą w systemie WKB. Zawodnicy podczas walki maja obowiązek używać ochraniaczy wg poniższej tabeli:
kategoria obowiązkowe ochraniacze osobiste
obowiązkowe ochraniacze
zapewniane przez
organizatora
Dziecko
- białe ochraniacze goleń - stopa
- piąstków ki, nakolanniki
- mężczyźni- suspensorium
- ochraniacz tułowia hogo
- kask z ochroną tw arzy (kratką)
Kadet młodszy
- białe ochraniacze goleń - stopa
- piąstków ki, nakolanniki
- mężczyźni- suspensorium
- ochraniacz tułowia hogo
- kask z ochroną tw arzy (kratką)
Kadet
- białe ochraniacze goleń - stopa
- piąstków ki, nakolanniki
- mężczyźni- suspensorium
- ochraniacz tułowia hogo
- kask z ochroną tw arzy (kratką)
M łodzik
- białe ochraniacze goleń - stopa
- piąstków ki, nakolanniki
- mężczyźni- suspensorium
- kobiety - ochraniacz na piersi
- kask z ochroną tw arzy (kratką)
Junior młodszy
- białe ochraniacze goleń - stopa
- piąstków ki, nakolanniki
- mężczyźni- suspensorium
- kobiety - ochraniacz na piersi; osobne
miseczki piankow e i elastyczna koszulka
- z ochroną tw arzy (kratką)
Junior
- białe ochraniacze goleń - stopa
- piąstków ki, nakolanniki
- mężczyźni- suspensorium
- kobiety - ochraniacz na piersi; osobne
miseczki piankow e i elastyczna koszulka
- z ochroną tw arzy (kratką)
POLISH OPEN WKB 8
th GC 2018
- 3 -
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy.
Organizator nie zapewnia ww. obowiązkowych ochraniaczy osobistych.

Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci, kadetów młodszych, kadetów:
1,30 min runda podstawowa -> pierwsza dogrywka 1,30min –> waga (o wyniku decyduje różnica wagi większa niż 2
kg) -> druga dogrywka 1 min, po której musi zapaść werdykt
Przebieg i czas walki w kategoriach młodzików, juniorów młodszych i juniorów:
2 min runda podstawowa -> pierwsza dogrywka 2 min –> waga (o wyniku decyduje różnica wagi większa niż 3 kg) ->
druga dogrywka 1 min, po której musi zapaść werdykt.
KATEGORIE KUMITE SENIORÓW
Osoby urodzone w roku 2000 starsze, które w dniu zawodów maja ukończone 18 lat
Mężczyźni do 70 kg, do 80 kg i powyżej 80 kg
Kobiety do 60 kg i powyżej 60 kg
KATEGORIE KUMITE OLDBOY
Osoby powyżej 35 lat i starsze
Mężczyźni do 80 kg i powyżej 80 kg
ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE SENIOR I OLDBOY
Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym. Walki w kategoriach, seniorów i oldboy (powyżej 35
lat) odbędą się wg przepisów Karate Kyokushin obowiązujących na świecie tzn. z możliwością stosowania
wszystkich kopnięć na strefę głowy. W celu ograniczenia kontuzji zawodnicy musza obowiązkowo używać
ochraniaczy wg poniższej tabeli:
kategoria obowiązkowe ochraniacze osobiste
seniorzy
oldboy
- białe ochraniacze goleń - stopa,
- ochraniacz zębów (tzw. "szczęka")
- mężczyźni- suspensorium
- kobiety - ochraniacz na piersi; miseczki
piankow e i elastyczna koszulka
Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy.
Organizator nie zapewnia ww. obowiązkowych ochraniaczy osobistych.
Przebieg i czas walki
2 min runda podstawowa -> pierwsza dogrywka 2 min –> waga (o wyniku decyduje różnica wagi większa niż 3 kg) ->
druga dogrywka 2 min po której musi zapaść werdykt.
ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KATA
Konkurencja kata zostanie rozegrana z podziałem na mężczyzn i kobiety w dwóch turach bez podziału na wiek :
I tura Geksai-sho
II tura kata wybrane według tabeli
K A T E G O R I A I T U R A II T U R A
minimum 6 kyu; z podziałem na
mężczyzn i kobiety, ale bez
podziału na wiek.
Gekisai-sho Tsukino-kata, Saifa, Garyu, Seienchin,
Seipai, Kanku, Sushiho
WAŻNE!
W semi kontakcie obowiązkowe badania od lekarza sportowego.
Zgłoszenia zawodników należy przesłać NAJPÓŹNIEJ do 23 września 2018 r. do godz. 24.00.
Po analizie zgłoszeń może wyniknąć konieczność innego podziału kategorii.
Zgłoszenia TYLKO na formularzu Excel rozsyłanym razem z komunikatem i dostępnym na stronie
organizatora www.karate.lezajsk.pl
W zgłoszeniach proszę podać stopień, dokładną wagę oraz dotychczasowe osiągnięcia zawodnika.
Uczestnicy Turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 60,00 zł płatne przelewem do poniedziałku
24 września 2018r. na konto Klubu: 38 9187 0001 2001 0000 1182 0001
W przypadku braku wpłaty przelewem do 24 września, opłata startowa podczas weryfikacji w dniu
zawodów będzie wynosić 80 zł od zawodnika.
W przypadku niestawienia się zawodnika na Turnieju, opłata nie podlega zwrotowi.
Losowanie odbędzie się w środę 26 września na podstawie zgłoszeń oraz opłaty startowej.
Po losowaniu nie ma możliwości zmiany kategorii przez zawodnika.
Wszystkie ekipy startujące w Turnieju obowiązkowo muszą wyznaczyć minimum jednego sędziego.
Podczas weryfikacji zawodnicy, którzy nie będą posiadać aktualnych badań lekarskich lub nie
zmieszczą się w kat. wagowej, zostaną skreśleni z listy startowej.
W przypadku niestawienia się zawodnika do walki na Turnieju – zawodnik obecny przechodzi dalej.
POLISH OPEN WKB 8
th GC 2018
- 4 -
7. Opłata startowa
Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową w wysokości 60 zł, która pokrywa część kosztów
organizacyjnych. W startowe wliczony jest obiad. Opłata płatna przelewem na konto bankowe klubu
nr 38 9187 0001 2001 0000 1182 0001 do poniedziałku 24 września 2018r. W przypadku braku wpłaty
przelewem do 24 września, opłata startowa podczas weryfikacji w dniu zawodów będzie wynosić 80
zł od zawodnika.
8. Nagrody
Za pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wszystkich kategoriach kumite zawodnicy otrzymają puchary, medale
i dyplomy. Nie będzie walk o trzecie miejsce - wyjątek stanowią kategorie gdzie będzie mniej niż ośmiu zawodników.
Za zdobyte w ten sposób czwarte miejsce zawodnik otrzyma medal i dyplom.
Jeżeli w danej konkurencji kumite będzie mniej niż 3 zawodników, kategoria zostanie odwołana lub połączona z inną.
Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych wszystkich konkurencji:
I miejsce – 6 pkt, II miejsce – 4 pkt. , III miejsce – 2 pkt., IV miejsce - 1 pkt. (punktowane miejsce tylko w kumite
gdzie jest mniej niż ośmiu zawodników).
9. Zgłoszenia
Zgłoszenia zawodników należy przesłać NAJPÓŹNIEJ do 23 września 2018 r., do godz. 24.00.
Po analizie zgłoszeń może wyniknąć konieczność innego podziału kategorii. Zgłoszenia TYLKO na formularzu Excel
rozsyłanym razem z komunikatem i dostępnym na stronie organizatora www.karate.lezajsk.pl
W zgłoszeniach proszę podać stopień, dokładną wagę oraz dotychczasowe osiągnięcia zawodnika.
10. Przesyłanie zgłoszeń i potwierdzeń wpłat
Zgłoszenia zawodników i potwierdzenie wpłat należy przesłać e-mail-em na adres: biuro@karate.lezajsk.pl,
11. Plan na sobotę 29 września 2018r.
08:00 – 10:00 weryfikacja zawodników
09:40 - 10:00 narada sędziów
10:00 – 10:30 oficjalne otwarcie turnieju
10:30 - 13:50 Kata, kumite
13:00 - 15:00 wydawanie obiadów
14:20 – 18:00 kumite
18:00 – 19:00 zakończenie i rozdanie nagród (godzina zakończenia zawodów zależy od liczby startujących)
12. Wyżywienie podczas turnieju
Dla sędziów i wszystkich zawodników organizator zapewnia obiad.
13. Ubezpieczenie
Zgodnie z nowa ustawą o sporcie macierzyste Kluby wystawiające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie swoich
reprezentantów. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.
14. Postanowienia końcowe
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
15. Dodatkowe informacje
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kategorii po weryfikacji i w dniu zawodów. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy zaginione. Za zachowanie zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiada rodzic lub
opiekun.
Organizatorzy Turnieju życzą sukcesów sportowych
oraz miłego pobytu w Leżajsku
WORLD KYOKUSHIN BUDOKAI POLAND
sensei Dariusz Burda

Cytat dnia

Codziennie trzeba starać się wykraczać poza swoje możliwości.
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: